Информация за нас

Уебикус ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203857705, със седалище и адрес на управление: София 1504, ул. Шипка 24, ет. 2, ап. 4, тел. 0887675786.

Информация за контакти в Уебикус ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти, ползвателите на нашите услуги и посетителите на сайта ни

Уебикус ООД

ул. Шипка 24, ет. 2, ап. 4, 1504 София

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Биляна Събева

Политика за използване на личните данни

Уебикус ООД обработва Вашите лични данни с цел да подобри обслужването си и да предоставя по-качествени продукти, услуги и информация на заинтересованите лица.

Сигурността на личните данни е изключително важна за нас и ние защитаваме Вашите данни като прилагаме подходящи технически и организационни средства, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Възможно е да обработваме Ваши идентификационни, трафични и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Събирането и обработката на тези данни се извършват с цел:

·         установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

·         управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

·         изготвяне на предложение за сключване на договор;

·         извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

·         изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

·         да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;

·         осигуряване на техническо обслужване, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;

·         всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

·         изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, предоговорена информация, договори и откази от сделка;

·         куриерски услуги във връзка с кореспонденция или предоставяне на продукти и услуги;

·         уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

·         анализ на клиентската история и изготвяне на подходяща оферта за Вас;

·         осигуряване на сигурността на Вас, на нашите служители, както и на всички посетители и гости на организираните от нас събития и мероприятия;

·         да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

·         да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;

·         проучване и анализиране на клиентското потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и при разработване на нови услуги за нашите клиенти.

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни, данни за местоположението и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:

·         задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

·         предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

·         предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. и др.;

·         предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството документи;

·         удостоверяване на възраст.

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, изготвяме персонализирани, подходящи за вас предложения за продукти/услуги на Уебикус ООД, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни, данни за идентификация и други данни.

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Уебикус ООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Уебикус ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН) със следните цели, които представляват наш легитимен интерес:

·         Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид, за да развием и усъвършенстваме предлаганите от нас продукти и услуги и да подобрим обслужването на нашите клиенти.

·         Изчисляване броя на посетителите на нашите сайтове и събитията, времената на посещение (по часове, дни, седмици, месеци), организирани от нас за статистически цели;

·         Изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, посещения, трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;

·         Участие в промоции, игри, проучвания и анкети – възможно е Уебикус ООД да организира различни проучвания, програми за лоялност или рекламни кампании за клиентите си. В някои случаи ще поискаме да ни предоставите доброволно Ваши лични данни чрез формуляр за регистрация, реклама или интернет сайт с цел да участвате в промоции, игри, проучвания и анкети;

 

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Какви Ваши данни обработваме :

Данни за идентификация :

·         трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, адрес на електронна поща, потребителско име или профил в социални мрежи като Facebook, Twitter, Google+, Instagram и др.;

Основни лични данни:

·         имена, псевдоними, пол, възрастова група, местоживеене, местоположение.

Други данни:

·         информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

o    електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

o    друга обратна връзка, която получаваме от вас;

o    лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;

o    видео записи и снимки, които се правят по време на събитията, организирани от нас;

o    предпочитания за услугите, които ви предоставяме;

o    информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Уебикус ООД;

o    информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

o    демографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти и услуги;

o    размер на дрехи или обувки, при персонализирани подаръци;

o    предпочитания за храна и алергии, при индивидуален кетъринг;

o    други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Уебикус ООД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Уебикус ООД, включително и чрез социалните мрежи;

 

Бисквитки (Cookies) Възможно е наш интернет сайт или приложение да използват бисквитки (cookies) или друга подобна технология. Бисквитката е малък текстови файл, който се изпраща до интернет браузъра Ви, така че можем да го разпознаем, когато се върнете. Възможно е Уебикус ООД да използва малки графични изображения, известни като “clear GIFs”, които работят във взаимодействие с бисквитките за идентифицирането Ви и на използването на наш интернет сайт или приложение. Уебикус ООД могат също така да използват други технологии за съхранение на информация в браузъра Ви, използвайки местни споделени обекти или местно съхранение, като HTML 5 cookies, flash cookies и други методи за интернет софтуерни приложения. Използвайки тези технологии можем да събираме данни относно употребата на сайта или приложението, такива, като например кои страници са посетени, взаимодействието Ви с информация на сайта и продължителността на посещението Ви.

·         Функционални бисквитки: Уебикус ООД може да съхранява бисквитки (cookies), които са от съществено значение за осигуряването и предоставянето на функционалностите на сайта или приложението. Например, бисквитките помнят предпочитанията Ви, такива като език и район, които остават като Ваша зададена настройка при повторното Ви посещение на сайта или приложението. Ако желаете да направите това, можете да откажете или блокирате бисквитките, зададени от Уебикус ООД, като промените настройките си на браузъра – за допълнителна информация вижте функция Help в браузъра Ви.

·         Бисквитки за интернет анализ: Уебикус ООД може да използва бисквитки на трети страни за интернет анализ. Такива бисквитки позволяват на Уебикус ООД да анализира използването на сайта или приложението, събирайки анонимизирани  статистически данни, позволявайки на Уебикус ООД да разбере начина, по който използвате дадения сайт или приложение.

·         Рекламни бисквитки: Уебикус ООД може да използва бисквитки на трети страни за рекламни цели. Уебикус ООД има право да използва оторизирани доставчици на услуги за пускане на рекламни материали в своите приложения или интернет сайтове. Такива доставчици на услуги могат да поставят бисквитки на браузъра Ви, и да събират информация, която им помага да идентифицират устройството Ви – IP адрес, или други уникални или присъщи на устройството идентификатори.

Моля да отбележите, че повечето браузъри приемат автоматично бисквитките (cookies), така че ако не искате използването на бисквитки, трябва активно да ги изтриете или блокирате. За повече информация за това как да изтривате или отказвате бисквитки и принципно за допълнителни данни за бисквитките също така може да видите www.allaboutcookies.org. За информация относно използването на

бисквитките в браузъри на мобилни телефони и за детайли относно това как се отказват или изтриват бисквитки, моля, вижте ръководството за употреба на устройството Ви.

Все пак отбележете, че ако откажете употребата на бисквитки, все още ще можете да посещавате интернет сайтовете ни, но някои от функциите може и да не работят правилно, и може повече да не сте способни да използвате всички функционалности на сайта или приложението.

Социални медии. Споделяне на Интернет сайта ни или съдържанието му чрез социалните медии. Ако изберете да споделяте Интернет сайта ни или съдържанието му чрез социалните медии, такива като Linkedln, Facebook и/или Twitter, личните Ви данни (такива като името Ви или факта, че се интересувате от

Уебикус ООД) също ще бъдат видими за всички посетители на личната Ви интернет страница в Linkedln, Facebook и/или Twitter. При употребата на такива интернет сайтове на социални медии приложими са само условията (включително и за защита на личните данни) на определената социална мрежа в интернет. Когато комуникирате с нас чрез страницата ни в Facebook (например, когато пишете Ваш коментар, зареждате медии, изпращате лично съобщение или ставате наш фен чрез кликване върху бутони като “Like”, ние можем да получим лични данни за Вас (такива като потребителското Ви име, снимка на профил, родния Ви град, имейл адреса Ви и пола Ви).

Уебикус ООД не носи отговорност за обработването на лични данни или за политиките за защита на личните данни на такива социални интернет мрежи, следователно Политиката за защита на личните данни на Уебикус ООД не е приложима. Уебикус ООД Ви препоръчва да прочетете внимателно тези условия на употреба и други изисквания на съответната социална мрежа, тъй като тези условия и изисквания може да се различават от настоящата Политика за защита на личните данни.

Задължителна обработка. Когато обработваме личните Ви данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.). Уебикус ООД е определила Длъжностно лице за защита на данните.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др..

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхраняваме регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас. Уебикус ООД съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на в сроковете, определени от действащото законодателство.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи , позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от нас по закон или при изпълнението на наш легитимен интерес.

Лица, обработващи данни от името на Уебикус ООД:

·         дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания

·         пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

·         служители и лица, наети на граждански договор от Уебикус ООД, във връзка с извършването на служебните им задължения;

·         органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

·         банки за обслужване на плащанията;

·         охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти на Уебикус ООД и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите;

Лица, обработващи данните от свое име

·         цесионери – страна по договори за цесия, с които Уебикус ООД прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;

·         компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване:

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

·         оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

·         обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

·         повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

·         сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

·         обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

·         обработването се извършва автоматично

Право на възражение

В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес

Когато обработваме лични данни поради наш легитимен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, Уебикус ООД Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, социални мрежи и чрез лични съобщения до Вас. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 22.10.2018 г.